Karayolları TIR Uygulama Tebliği Nedir?

Karayolları TIR Uygulama Tebliği Nedir?

Karayolları TIR Uygulama Tebliği Nedir?

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Dayanak Madde 1- Bu Tebliğ; TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi, Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği ile 5.3.1993 günlü, 93/4207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 16.4.1993 tarih ve 21554 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren; Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıyan Araçların Seyir, Konaklama, Denetleme, Güvenlik ve Gümrük İşlemlerine Ait Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmış olup, karayolu ile uluslararası eşya taşıyan araçların Türkiye’de seyrettikleri ve bulundukları sürede uyacakları esaslar ile bu konuda görevli kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet, görev ve yetkilerini düzenlemektedir. Kapsam Madde 2- Bu Tebliğ; Karayoluyla uluslararası eşya taşıyan yerli ve yabancı taşıtların, Türkiye hudutları içerisinde seyir, konaklama, denetleme ve güvenliklerinin sağlanması ve gümrük işlemleri bakımından tabi olacakları esasları kapsar. Tanımlar Madde 3-Bu Tebliğ’de geçen; 1) TIR Sözleşmesi:

Bakanlar Kurulunun 16.1.1985 tarihli, 85/8993 sayılı Kararı ile 12 Mayıs 1985 tarihinden geçerli olmak üzere onaylanan 1975 tarihli “TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi”ni, 2) TIR Karnesi: TIR Sözleşmesi teknik eklerinde yer alan uluslararası kuruluş (halen Uluslararası Karayolu Taşımacıları Birliği IRU) tarafından basılarak üye ülkelerin Kefil Kuruluşları aracılığıyla taşıyıcıların kullanımına sunulan, TIR Sistemi altında eşya taşımaya mahsus belgeyi, (Ek: 1) 3) TIR Taşımacılığı: TIR Sözleşmesi ile saptanan TIR rejimi altında eşyaların bir hareket noktasındaki Gümrük idaresinden bir varış noktasındaki Gümrük İdaresine taşınmasını, 4) TIR İşlemi:TIR taşımacılığının, bir akit ülkenin hareket veya giriş (yol boyu) Gümrük İdaresi ile varış veya çıkış (yol boyu) Gümrük İdaresi arasında gerçekleştirilen kısmını, 5) Bir TIR İşleminin Başlaması: Karayolu taşıtının, taşıt dizisinin veya konteynerin yükü ve bu yüke ilişkin TIR karnesi ile birlikte hareket veya giriş (yol boyu) Gümrük İdaresine sunulmasını, 6) Bir TIR İşleminin Sona Ermesi: Karayolu taşıtının, taşıt dizisinin veya konteynerin yükü ve bu yüke ilişkin TIR karnesi ile birlikte kontrol amacıyla varış noktası veya yolboyu çıkış noktasındaki Gümrük İdaresine sunulmasını, 7) Bir TIR İşleminin İbrası: TIR işleminin bir Akit Tarafın Varış Noktası Gümrük İdaresine eşyanın tam ve eksiksiz olarak teslim alınması veya çıkış gümrüğünden çıkış yapmasına müteakip TIR karne giriş-çıkış yaprakları veya veri bilgileri karşılaştırılarak çakıştırılması suretiyle yerine getirilmesini, 8) TIR Karnesi Hamili: Sözleşmenin ilgili hükümlerine uygun olarak kendisine TIR karnesi verilen ve hareket noktasındaki Gümrük idaresinde eşyayı TIR rejimi altına almak isteğini belirtmek suretiyle bir TIR karnesi formunda adına beyanname düzenlenen kişiyi, (karne hamili, karayolu taşıtının, taşıt dizisinin veya konteynerin yükü ve bu yüke ilişkin TIR karnesi ile birlikte yolboyu gümrük idaresine ve varış noktasındaki gümrük idaresine sözleşmenin ilgili hükümlerinin tam olarak yerine getirilmesi suretiyle sunulmasından sorumludur.) 9) Karayolu Taşıtı: Uluslararası eşya taşıyan motorlu araçlar ile bu araçlar tarafından çekilmek üzere imal edilmiş her türlü römork ve yarı römorkları, 10) Taşıt Dizisi: Karayolunda, bir ünite olarak hareket eden bağlı taşıtları, 11) Kamyon: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,500 kg.dan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtı, 12) Römork: Motorlu araçla çekilen yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıtı, 13) Yarı Römork: Bir kısmı motorlu taşıt veya araç üzerine oturan, taşıdığı yükün ve kendi ağırlığının bir kısmı motorlu araç tarafından taşınan römorku, 14) Çekici: Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu taşıtı, 15) Konteyner: taşıma işlerinde kullanılan (büyük sandık, müteharrik sarnıç veya benzerleri) ve, – – içine eşya konmak üzere bir kompartman teşkil edecek şekilde, kısmen veya tamamen kapalı, – – devamlılık niteliğine sahip olup, bu nedenle de bir çok defa kullanılabilecek şekilde sağlam, – – yol boyunca aktarmaya gerek göstermeksizin, bir veya daha fazla sayıda taşıt tarafından eşya naklini kolaylaştıracak şekilde özel olarak yapılmış, – – bir taşıttan diğerine bağlanması sırasında manevraya müsait bir şekilde yapılmış, – – kolayca yüklenecek ve boşaltılacak şekilde yapılmış, –

Trafo Nakliyesi

– iç hacmi en aşağı bir metreküp olan araçları, (“Ayrılabilen karoseriler” konteyner olarak telaki edilir.) 16) Eşya: TIR karnesi himayesinde taşınan her türlü madde ürün ve değerleri, 17) Gümrük Vergileri: Yürürlükteki hükümler uyarınca ithalatta ve/veya ihracatta eşyaya uygulanan ithalat ve/veya ihracat gümrük vergilerinin tümünü, 18) Hareket Gümrük İdaresi: Yükün tamamı veya bir kısmı ile ilgili TIR taşımacılığının başladığı yerdeki Akit Taraflardan birine ait gümrük idaresini, 19) Yol Boyu Gümrük İdaresi: Bir karayolu taşıtının, taşıt dizisinin veya konteynerin bir TIR taşımacılığı sırasında giriş yada çıkış yaptığı Akit Taraflardan birine ait gümrük idarelerini, 20)Varış Gümrük İdaresi: Yükün tamamı veya bir kısmı ile ilgili TIR taşımacılığının sona erdiği yerdeki Akit Taraflardan birine ait gümrük idarelerini, 21) Giriş Gümrük İdaresi: TIR karnesi himayesinde eşya taşıyan taşıtın, Akit Taraflardan birinde uğradığı ilk gümrük idaresini, 22) Çıkış Gümrük İdaresi: TIR karnesi himayesinde eşya taşıyan taşıtın, Akit ülkeden çıkışta uğradığı son gümrük idaresini, 23) Denetleme ve Konaklama Noktası Gümrük İdaresi: TIR Sözleşmesine uygun olarak yapılan taşımacılıkta, ülke içinde güvenlik, seyir ve konaklama hususunda birlik ve gerekli kolaylığı sağlayan, denetleme yetkisini haiz gümrük idarelerini, 24) Ağır veya Havaleli Eşya: Ağırlıkları, boyutları veya nitelikleri bakımından, kapalı bir karayolu taşıtı ile taşınamayan, yükün özelliği itibariyle gümrük idaresi tarafından taşıma için kolayca bölünmesine imkan olmadığı (bölünemez yük) kanaatine varılan, yüklü durumdaki ölçü ve ağırlıkları, aşağıdaki ölçü ve ağırlıklardan en az birine uymayan; dolayısıyla özel yük taşıma izin belgesi ile karayolunda taşınması mümkün olan her türlü eşyayı; a) Azami Genişlik 2.55 metre Frigorifik taşıtların yalnız frigorifik yapılarında 2.60 metre b) Azami yükseklik 4.00 metre c) Azami uzunluklar -İki ve daha çok dingilli motorlu araçlarda 12.00 metre -Üç dingilli tek katlı otobüslerde 12.60 metre -Üç ve dört dingilli tek veya çift katlı otobüslerde (Tip Onayı Yönetmeliği’ndeki şartlarla) 15.00 metre -Yarı römorklu araçlarda 16.00 metre -Yarı römorklu araçlarda (Tip Onayı Yönetmeliği’ndeki şartlarla) 16.50 metre -Mafsallı (Körüklü) otobüslerde 18.00 metre -Bir römorklu katarlarda 18.75 metre -İki römorklu katarlarda 22.00 metre d) Azami ağırlıklar Dingil ve dingil grubu ağırlıkları, tahriksiz tek dingilde 10 tonu, tahrikli tek dingilde 11.5 tonu; iki dingilli aks grubu için, motorlu araçlarda, dingil mesafesine bağlı olarak en çok 19 tonu, römork ve yarı römorklarda dingil mesafesine bağlı olarak en çok 20 tonu ve üç dingilli aks grubu ağırlıığı dingil mesafesine bağlı olarak en çok 24 tonu aşmamak kaydı ile toplam ağırlıkları en çok; – İki dingilli motorlu araçlar ve römorklarda 18 ton – Üç dingilli motorlu araçlarda 25 ton – Üç dingilli motorlu araçlarda (Aks grubu tahrikli, hava süspansiyonlu ve çift lastikli olması halinde) 26 ton – Üç dingilli yarı römorklu araçlarla mafsallı otobüslerde 28 ton – Dört dingilli motorlu araçlarda 32 ton – Dört dingilli römorklu ve yarı römorklu araçlarda 36 ton – Dört dingilli yarı römorklu araçlarda yarı römork dingil grubu ağırlığı 20 ton olan araçlarda 38 ton – Beş veya daha çok dingilli yarı römorklu ve römorklu katarlarda 40 ton – Konteyner taşıyan yarı römorklu araçlarda 44 ton Ancak, karayolundan başka bir ulaşım imkanının olmadığı zorunlu ve istisnai durumlarda, sadece bölünemeyen yüklerin taşınabilmesi için Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili maddelerindeki boyutlar ile yukarıdaki ağırlıkların aşılmış olması halinde Karayolları Genel Müdürlüğünden özel izin belgesi alınması zorunludur. 25) Kişi: Gerçek ve tüzel kişiler ile hukuken tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat uyarınca hukuki tasarruflar yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklığını, 26) Yerleşim Bölgeleri: Şehir isimlerini belirten yol levhaları arasında kalan meskun mahalli, 27)

İş Makina Nakliyesi

Denetleme ve Konaklama Noktaları: Taşıtların denetlendiği ve sürücülerin dinlenmek, geceyi geçirmek, taşıtlarını parketmek ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak için inşa edilen sosyal tesisleri, 28) Transit Yol: Uluslararası eşya taşıyan taşıtların transit geçişlerinde ve ithal eşyası getirmeleri halinde izleyecekleri yolları, 29) Bağlantı Yolu: Bu Tebliğde belirlenmiş olan yükleme ve boşaltma noktalarını transit yollara bağlayan yolları, 30) Yükleme ve Boşaltma Noktaları: Gümrük Müsteşarlığı tarafından yükleme ve boşaltma yapılmasına izin verilen yerleri. 31) Park Yeri: Denetleme ve Konaklama Noktalarında ayrılmış taşıt park yerlerini; 32) Denetleme Belgesi: Giriş kapılarında verilip, çıkış kapılarında geri alınan ve denetleme noktalarında yapılması gereken işlemleri kapsayan belgeyi, 33) Eşyanın Gümrük Mühürü Altında Taşınması İçin Karayolu Taşıtı Onay Belgesi : Karayolu ile uluslararası eşya taşımacılığı yapan taşıtların TIR Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak imal edildiğini gösterir, Gümrükler Başmüdürlükleri tarafından yetki verilen Gümrük İdarelerince “iki yıllık” süreyle geçerli olarak verilen belgeyi, (Ek:2) 34) Kefil Kuruluş: TIR Sözleşmesinin 6 ncı maddesine uygun olarak, yetkilendirilen kuruluşu, 35) Müsteşarlık:Gümrük Müsteşarlığını ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Güzergahlar, Yükleme ve Boşaltma Noktaları ile Bunların Transit ve Bağlantı Yolları Madde 4- Yabancı plakalı karayolu taşıtları ile yabancı menşeli eşyayı Türkiye’den transit olarak geçiren Türk plakalı taşıtların takip edecekleri transit ve bağlantı yolları ile yükleme ve boşaltma noktaları; Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri, Ulaştırma, Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarının olumlu görüşü alınarak Gümrük Müsteşarlığınca aşağıda belirtildiği şekilde tesbit edilmiştir. G Ü Z E R G A H L A R : A- Transit Güzergahı (Gidiş-Geliş) 1-Dereköy,Kapıkule,Pazarkule,İpsala—İstanbul, İzmit, Zonguldak, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hopa, Sarp sınır kapısı, Türkgözü sınır kapısı, Dilucu sınır kapısı ve Gürbulak sınır kapısı E.80-İstanbul-İzmit-Sakarya-Düzce- a) Akçakoca ayrımı-Alaplı-Kdz.Ereğli-Zonguldak (RO-RO) b)Bolu-Gerede-Merzifon-E .95-Havza-Samsun (RO-RO) ve Sinop c) Bolu-Gerede-Merzifon-E.95-Havza-Samsun-Ordu-Giresun-Trabzon-E.97-Rize-Hopa-Sarp sınır kapısı d)Bolu-Gerede-Merzifon-E.95-Havza-Samsun-Ordu-Giresun-Trabzon-E.97-Rize-Hopa-Artvin-Ardahan-Türkgözü sınır kapısı e) Bolu-Gerede-Merzifon-Amasya-Erzincan-Erzurum-Doğubeyazıt-Iğdır-Aralık-Dilucu sınır kapısı veya; HorasanKarakurt-Kağızman-Tuzluca-Iğdır-Aralık-Dilucu sınır kapısı f)Bolu-Gerede-Merzifon-Amasya-Erzincan-Erzurum-Doğubeyazıt-Gürbulak sınır kapısı veya;Bolu-Ankara YozgatSivas-Erzincan-Erzurum-Doğubeyazıt-Gürbulak sınır kapısı

Onnak Ağır Nakliyat Kalite, Güven ve Saygının Adresi
(7/24): 0541 623 69 22
Çağrı hattı: 0850 304 304 6

Etiketler:, , ,

Bir Cevap Yazın

Hemen Ara Fiyat Öğren!
WhatsApp HEMEN FİYAT ÖĞREN!
%d blogcu bunu beğendi: